Giancarlo Piretti

Porte manteau Planta, Giancarlo Piretti pour Anonima Castelli, Italie, 1972. Plus édité.

BACK TO TOP